back
, photo
next

Springtime on the Dalles Mountain

Dalles Mountain Ranch, Washington, USA